Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

LỜi bài hát Never Say Never
See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.
And there's just no turning back,
When your heart under attack,
Gonna give everything I have,
It's my destiny.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
I never thought that I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I'm strong enough to climb the highest tower.
And I'm fast enough to run across the sea.
And there's just no turning back,
When your heart under attack,
Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
Here we go!
Guess who?
JSmith and Jb!
I gotcha lil bro.
I can handle him.
Hold up, alright?
I can handle him.
Now he's bigger than me,
Taller than me.
And he's older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain't on a JB song with me!
I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of Will.
Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood.
I gotta be the best, and yes
We're the flyest.
Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon's where I land.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
Thank you well
Tiếng việt
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi bộ qua lửa.Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi đốt.Tôi không bao giờ có sức mạnh để mang nó cao hơn,Cho đến khi tôi đạt đến điểm không thể quay lại.
Và có chỉ không có quay trở lại,Khi trái tim của bạn bị tấn công,Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,Đó là số phận của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy sức mạnh này.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy điều này miễn phí.Tôi đủ mạnh để leo lên tháp cao nhất.Và tôi đủ nhanh để chạy trên biển.
Và có chỉ không có quay trở lại,Khi trái tim của bạn bị tấn công,Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,Nguyên nhân này là số phận của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Ở đây chúng ta đi!Ai đây nào?JSmith và JB!I Gotcha lil bro.Tôi có thể xử lý anh ta., Ổn chứ?Tôi có thể xử lý anh ta.
Bây giờ anh ấy lớn hơn tôi,Cao hơn tôi.Và ông lớn tuổi hơn tôi,Và mạnh mẽ hơn tôi.Và cánh tay của mình một chút còn hơn tôi.Tuy nhiên, ông không phải là một bài hát JB với tôi!
Tôi phải cố gắng thư giãnHọ phải cố gắng để phụ với sự hồi hộp.Không có ý định chơi chữ, đã được nâng lên bởi quyền năng của Will.
Giống như Luke với lực lượng, khi tình thế xô đẩy.Giống như COBE với nước thứ 4 đá, máu.
Tôi phải là tốt nhất, và cóChúng tôi đang flyest.Cũng giống như David và Goliath,Tôi chinh phục người khổng lồ.Vì vậy, bây giờ tôi có thế giới trong tay tôi,Tôi được sinh ra từ hai ngôi saoVì vậy, mặt trăng là nơi mà tôi đất.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.Cảm ơn bạn tốt
@@@@@@ Nhạc Phim The Karate Kid

1 nhận xét: